Gå til hovedindhold Gå til hovednavigation Gå til sidefod
Gå til hjemmesiden
Gå til Facebook
Gå til Linkedin
Login på Elite Gaming

Information om spil på spilleautomater

Specifikke regler for de enkelte Fortuna spil, kan du finde på automaterne under det aktuelle spil. Nedenstående information omhandler regler i forhold til spil på spilleautomater. 

Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer1)

I medfør af § 36, stk. 2, § 41, stk. 1, og § 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, som ændret ved lov nr. 651 af 8. juni 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Gevinstgivende spilleautomater

§ 1. En spilleautomat skal udgøre en selvstændig og identificerbar enhed. Spilleautomater må ikke være tilkoblet eller være sammenbygget med andre automater, herunder andre spilleautomater eller vekselsystemer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En eller flere spilleautomater kan være tilkoblet et eksternt topspil. Ved en sådan tilkobling skal spilleautomaten og topspillet tilsammen opfylde kravene, der stilles til en spilleautomat. Synsfri sammenkobling af spilleautomater og topspil kan finde sted, når det pågældende topspil er godkendt til den type spilleautomat, der tilkobles.

Stk. 3. Elektroniske aflæsningssystemer, som benyttes til tæller- og kontrollæsninger, kan godkendes.

§ 2. Spilleautomater skal være forsynet med et tælleværk, der registrerer 1 kr. step og indeholder mindst 8 cifre. Tælleværket skal registrere værdien af de samlede indkast og de udbetalte gevinster.

Kapitel 2

Centralt overvågningssystem

§ 3. Spilleautomater skal være tilsluttet et centralt overvågningssystem hos Spillemyndigheden.

Stk. 2. Spilleautomater, der er forbundet elektronisk til overvågningssystemet, skal være indrettet således, at de ikke er funktionsdygtige, hvis de frakobles overvågningssystemet.

Stk. 3. Den tekniske installation, der anvendes til at forbinde spilleautomaterne med overvågningssystemet, skal være tændt hele døgnet og mindst en gang i døgnet sende fornøden information om de afviklede spil på spilleautomaten til overvågningssystemet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Spillemyndigheden kan tillade, at den tekniske installation kan slukkes i perioder af døgnet, såfremt Spillemyndigheden finder, at den tekniske installation er indrettet på betryggende vis, og giver et retvisende billede af de afviklede spil på spilleautomaten.

Kapitel 3

Spillene

§ 4. Spillets udfald skal i hvert spil bero på tilfældighed.

§ 5. En spilleautomat kan være indrettet således, at den ud over grundspillet kan indeholde featurespil og featurepoints, herunder hold- og nudgefunktion, hvorved gevinstchancer og gevinststørrelser i det enkelte spil forøges. Retten til featurespil eller opnåede featurepoints, der ikke er opbrugt på det tidspunkt, hvor et spil afsluttes, må ikke slettes.

§ 6. Spillets afvikling må kun finde sted ved manuel påvirkning af selve spilleautomaten. Dog tillades påvirkninger fra spilleren som hold, nudge og lignende, som ikke indebærer færdighed, men som beror på tilfældighed.

§ 7. Et spil skal have en varighed af mindst 2 sekunder.

Kapitel 4

Betaling for spil og udbetaling af gevinster

§ 8. Spilleautomater skal være indrettet således, at der ved betaling af spillet alene kan anvendes mønter eller værdibeviser, der kan kræves omvekslet til penge. Spillemyndigheden kan godkende andre betalingsformer.

§ 9. Indsatsen pr. spil må ikke overstige 1 kr. Forudbetalinger tilføres spilleautomaten som kreditter, der skal kunne aflæses på spilleautomaten.

Stk. 2. Såfremt der i en spilleautomat er indkastet mere end indsatserne, skal indkastet med fradrag af betalingen for gennemførte spil til enhver tid kunne tilbagebetales. Det er dog tilladt at tilbageholde indkast på under 20 kr. på betingelse af, at beløbet kan benyttes til fortsat spil. Det skal ved skiltning på spillestedet tydeligt fremgå, at spilleautomaterne er indrettet på denne måde.

§ 10. Gevinsten i ét spil må ikke overstige 600 kr.

Stk. 2. Gevinster skal udbetales straks eller tilføres spilleautomaten som kreditter. Det er dog tilladt at tilbageholde gevinster under 20 kr. på betingelse af, at beløbet kan benyttes til fortsat spil. Det skal ved skiltning på spillestedet tydeligt fremgå, at spilleautomaterne er indrettet på denne måde.

§ 11. Spilleautomater må kun betjenes ved direkte indkast, og udbetaling af gevinster må kun ske direkte fra spilleautomaterne. Spillemyndigheden kan godkende andre betalingsmåder.

§ 12. Spilleautomatens deklarerede tilbagebetalingsprocent, der skal kunne aflæses på maskinen, må ikke være under 74.

Stk. 2. Gevinstudbetalingerne skal svare til en gevinsttabel, som skal fremgå af spilleautomaten.

§ 13. Spilleautomater må ikke med faste eller skiftende tal vise gevinstbanker større end gevinstmaksimum eller registrere skjulte banker, som kan give udbetalinger større end gevinstmaksimum.

Kapitel 5

De akkrediterede testvirksomheder, erklæringer m.v.

§ 14. En akkrediteret testvirksomhed, som er godkendt af Spillemyndigheden, skal syne og plombere de dele af spilleautomaten og topspillet, som har betydning for spillenes afvikling, til sikring af, at der ikke foretages konstruktive ændringer eller fjernes dele, jf. dog stk. 3. Testvirksomheden skal endvidere syne og plombere den tekniske installation, der anvendes til at forbinde spilleautomaterne med overvågningssystemet, jf. § 3.

Stk. 2. Som plomber kan anvendes mærkater. Mærkaterne må ikke kunne fjernes, uden at de ødelægges.

Stk. 3. Spillemyndigheden kan tillade, at plombering helt eller delvist kan undlades, i det omfang Spillemyndigheden via overvågningssystemet, jf. § 3, eller på anden måde kan foretage kontrol af de pågældende dele.

§ 15. En spilleautomat, et topspil eller en teknisk installation, hvor plomberingen er brudt, må ikke benyttes, før der er foretaget et nyt syn.

§ 16. For hver gevinstgivende spilleautomat og hvert topspil, der opstilles, skal der fra en akkrediteret testvirksomhed foreligge en erklæring, der udstedes med en gyldighed på 5 år. Det skal ved erklæringen attesteres:

1) at de i § 1, stk. 1 og 2, § 2, § 3, stk. 2, § 4, § 5, 2. pkt., § 7, § 8, 1. pkt., og §§ 9, 12 og 13, nævnte betingelser er opfyldt, og

2) at spilleautomaten er forsynet med et skilt fra den akkrediterede testvirksomhed med spilleautomatens navn og unikke nummer og afprøvningens måned og år.

Stk. 2. Spillemyndigheden kan tillade, at erklæring helt eller delvist kan undlades, i det omfang Spillemyndigheden via overvågningssystemet, jf. § 3, eller på anden måde kan foretage kontrol af spilleautomaten og topspillet.

Stk. 3. For hver teknisk installation, der på opstillingsstedet forbinder spilleautomaten med overvågningssystemet, jf. § 3, skal der fra en akkrediteret testvirksomhed foreligge en erklæring, hvori det attesteres, at installationen er synet og plomberet. Installationen skal forsynes med et skilt fra den akkrediterede testvirksomhed med afprøvningens måned og år.

Kapitel 6

Information til spilleren

§ 17. Ved indgangen til en spillehal og let synligt for spilleren skal:

1) fremgå, at personer under 18 år ikke må få adgang til en spillehal og

2) henvises til Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil.

§ 18. I nær tilknytning til spilleautomater opstillet i en restauration og let synligt for spilleren skal:

1) fremgå, at personer under 18 år ikke må spille på gevinstgivende spilleautomater og

2) henvises til Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil.

§ 19. Ved indgangen til en spillehal og i nær tilknytning til spilleautomater opstillet i en restauration skal Spillemyndighedens mærkningsordning anvendes. Spillemyndighedens mærke skal være let synligt for spilleren.

Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal til enhver tid benytte sig af den seneste offentliggjorte version af mærket, der er udarbejdet af Spillemyndigheden. Mærket må ikke ændres i design, proportioner eller farver.

Stk. 3. Mærket må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er medarrangør eller sponsor.

Stk. 4. Mærket må ikke benyttes af tilladelsesindehaverens samarbejdspartnere eller andre parter, der ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden.

Kapitel 7

Markedsføring

§ 20. Ved markedsføring skal der oplyses om:

1) aldersgrænsen for adgang til en spillehal og spil på gevinstgivende spilleautomater og

2) Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil.

Stk. 2. Ved markedsføring skal Spillemyndighedens mærkningsordning anvendes. Mærket skal være let synligt. § 19, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 8

Straf

§ 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 2 og 3, § 5, 2. pkt., § 6, §§ 8-13, § 14, stk. 1, § 15, § 16, stk. 1 og 3, og §§ 17-20.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1302 af 15. december 2011 om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer ophæves.

Stk. 3. § 20 har virkning fra den 1. april 2020.

Skatteministeriet, den 29. november 2019

Morten Bødskov

/ Jeanette Rose Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 1302 af 15. december 2011 om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).